Medezeggenschapsraad

De MR praat met de directie over alle zaken die in het dagelijks werk een rol spelen, zoals de jaarlijkse begroting van de school en bijvoorbeeld de invoering van nieuwe leersystemen. De MR kan zelf ook onderwerpen aandragen die zij met de directie wil bespreken.

Het medezeggenschapsreglement kunt u opvragen bij de secretaris van de medezeggenschapsraad of bij de directie van de school. Ook het huishoudelijk reglement is beschikbaar. De vergaderingen van de medezeggenschapsraad zijn in beginsel openbaar.

Leden van de MR in 2016/2017

De Medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit 4 ouders en 4 leerkrachten die elke twee jaar worden gekozen. De directeur is adviserend lid. De MR vergadert zo’n 6 keer per jaar. Twee leden uit deze MR hebben zitting in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van het Openbaar Onderwijs Oegstgeest.

Oudergeleding: Rob van der Salm (voorzitter); Wietske Dutrieux (secretaris), Ceciel van de Venne, Ivo Lette.
Personeelsgeleding: Ineke Bouricius; Dana Farber; Rini van Kampenhout (penningmeester & afgevaardigde naar GMR); Wouter Noya 
Adviserend lid: Theo Caspers

JAARVERSLAG SCHOOLJAAR 2015-16

INLEIDING

De MR is het afgelopen schooljaar actief geweest met een groot aantal zaken. Daarbij werd steeds gezocht naar een goede verhouding tussen onderwijskundige en praktische punten. Hieronder krijgt u een samenvatting.

​Bovenste rij: Dana Farber, Wouter Noya, Rob van de Salm (voorzitter, vader van Yke, Suze en Evi), Ineke Bouricius, Rini van Kampenhout (GMR), Wietske Dutrieux (secretaris, moeder van Elske en Jolien) 
Zittend: Elfred Bus (vader van Pepijn, Jasmijn, Kieran en Linde), Reinoud Noordman (vader van Thomas en Josien, GMR),Theo Caspers (adviserend lid) 

VERGADERINGEN

De MR heeft in het schooljaar 2015-16 zes maal vergaderd: 24 september 2015; 29 oktober 2015; 04 november 2015; 26 januari 2016; 03 maart 2016; 25 mei 2016.

COMMUNICATIE

De notulen van elke vergadering zijn openbaar en door geïnteresseerden op te vragen via de secretaris of de voorzitter van de MR. Daarnaast is algemene informatie over de MR en haar leden te vinden op de website van de school:
http://www.daltonschooloegstgeest.nl/Ouders/Organisatie/Medezeggenschapsraad

BESPROKEN THEMA’S

De MR praat over zaken die in het dagelijkse reilen en zeilen van de school een rol spelen. De MR heeft informatierecht (d.w.z. dat het schoolbestuur de MR tijdig de informatie moet geven om goed te kunnen functioneren) ; adviesrecht (d.w.z. dat het schoolbestuur voorgenomen besluiten voor advies moet voorleggen aan de MR); en voor bepaalde besluiten van het schoolbestuur geldt een instemmingsrecht van de MR, zoals de vaststelling (c.q. wijziging) van de formatie van de school.

Een selectie van de thema’s die in het schooljaar 2015-16 zijn besproken in de MR:
• SWOT-analyse (sterkte en zwakteanalyse) Daltonschool Oegstgeest
• Schoolplan Daltonschool Oegstgeest 2015-2019
• Begroting Daltonschool
• Nieuwe leermethodes
• Impact en uitwerking nieuwe Primair Onderwijs Cao voor de Daltonschool
• GMR-zaken (zie hieronder)

Bovenstaande lijst is niet volledig maar geeft een goede indruk van het werk van de MR in 2015-2016. Specifieke details zijn te vinden in de notulen van de vergaderingen, daarnaast zijn de leden van de MR altijd bereid een toelichting te geven.

Een speerpunt van de MR van afgelopen en ook komend schooljaar is de herkenbaarheid van de MR voor ouders.

GMR

De DaltonSchool Oegstgeest is onderdeel van de Stichting Openbaar Onderwijs Oegstgeest (OPOO), deze stichting kent ook een medezeggenschap orgaan te weten de Gemeenschappelijke MR (GMR). Een teamlid en een ouderlid van elke school die is aangesloten bij de OPOO neemt deel aan de GMR vergaderingen. De samenwerking met het bestuur en de Algemeen Directeur verloopt in een constructieve sfeer. De verslagen van GMR zijn allemaal besproken in de MR vergaderingen. Aspecten die in deze vergaderingen aan de orde komen zijn bijvoorbeeld de uitvoering van het meerjarig gezamelijk stategisch beleidsplan voor de scholen, de begroting en formatieplannen. Meer info is te vinden op de website van het OPOO, www.opoo.nl. Hierop is ook het strategisch beleidsplan te vinden.

30 september 2016