Ouderraad en oudervereniging

De Ouderraad van de Daltonschool Oegstgeest helpt de school en de leerkrachten bij het organiseren van activiteiten op school.

Aan het begin van elk jaar wordt de ouderraad opnieuw samengesteld. Het is de wens dat iedere groep een vertegenwoordiger levert.

Leden van de OR in 2016

De Ouderraad is versterkt met een aantal nieuwe leden, tijd voor een hernieuwde kennismaking met de Ouderraad. De ouderraad bestaat uit een enthousiaste en betrokken groep ouders die het belangrijk vinden dat de kinderen een zo aangenaam mogelijke tijd hebben op de Daltonschool. Zo organiseert de Ouderraad, samen met de klassenouders en de leerkrachten o.a. ieder jaar de hutspotmaaltijd, de Sinterklaas en kerstactiviteiten en later dit jaar weer het paasontbijt.
Voor het volgende schooljaar zijn we nog op zoek naar enthousiaste ouders die toe willen treden tot een gezellige en actieve club ouders. Opgeven kan via ouderraad@Daltonschool.nl of bij een van ons.
Met vriendelijke groet,
De Ouderraad.


Achterste rij van links naar rechts: Perry Notenboom (penningmeester), Gerie Jonk, John Yonce, Simone van de Pas, Angela Verburg (leerkracht). Voorste rij: Edwin Quinten (secretaris), Chantal Weissbach (voorzitster), Mariska Brandon, Jeanette Grootendorst, Lize Adriaensens, Nicky Schönfeld(leerkracht).


De ouderraad komt zo’n 6 à 7 keer per jaar bijeen. Meestal zijn twee leerkrachten bij de vergadering aanwezig. Andere belangstellenden zijn welkom.
Vragen aan de ouderraad kunt u stellen via het e-mailadres: ouderraad@daltonschooloegstgeest.nl 


Vrijwillige ouderbijdrage

De ouderraad beheert de vrijwillige ouderbijdrage. Deze gebruiken we onder meer voor de verzekering van de kinderen op school, gezellige activiteiten en aanvullende leermiddelen.
De ouderraad functioneert ook als klankbord voor de ouderleden van de Medezeggenschapsraad en de ouders van de school.

De ouderraad helpt met het organiseren van onder andere:
• feestelijkheden op school (bijv. Sinterklaasfeest, Kerstfeest, Paasfeest);
• ouderavonden;
• thema-avonden;
• allerlei activiteiten in het belang van de kinderen.

Wij verwachten dat de kosten hiervoor dit jaar €60,- per kind zullen bedragen. Daarom vragen wij u om een bijdrage van €50 per kind over te maken op onderstaand rekeningnummer:

NL65 INGB 0002 6268 71
Oudervereniging Daltonschool Oegstgeest
Graag naam van kind + groep vermelden
Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage!


De statuten van de vereniging kunt u inzien via de volgende link:
Statuten Oudervereniging Daltonschool Oegstgeest 

Het huishoudelijk reglement is te bekijken via de link: 
Huishoudelijk reglement Daltonschool Oegstgeest

Jaarvergadering

Aan het begin van elk schooljaar organiseert de ouderraad een jaarvergadering. Op deze vergadering legt de ouderraad verantwoording af over de werkzaamheden en de besteding van de gelden uit de vrijwillige ouderbijdrage.
Hieronder vindt u de begroting van dit schooljaar en de verantwoording van afgelopen jaar:
Begroting 2016-2017
Verantwoording 2015-2016


JAARVERSLAG OUDERVERENIGING EN OUDERRAAD

DALTONSCHOOL OEGSTGEEST

Schooljaar 2015-2016

De Ouderraad bestond dit schooljaar uit de volgende leden: Mariska Brandon, Simone van de Pas, Gerie Jonk, John Yonce, Jeanette Grootendorst en zeer recentelijk hebben we de Ouderraad kunnen versterken met Gabie Devaney. Vanuit het schoolteam werd de Ouderraad versterkt door Nicky Schönfeld en Angela Verburg. Het bestuur bestond uit Chantal Weissbach (voorzitster), Perry Notenboom (penningmeester), Edwin Quinten (secretaris) en Lize Adriaensens.
Het is voor het schoolteam, de ouders en alle leerlingen een bewogen jaar geweest. Er was het afgelopen jaar tijd voor vreugde, juf Ineke is getrouwd en ook meester Rick vierde dat hij al 40 jaar gymles geeft. Maar helaas hebben we dit jaar ook verdriet gekend. Aan het begin van het schooljaar is Erwin, vader van Sanne en Carlijn overleden. Later het schooljaar overleed vrij plotseling de man van Paula: Aad. Aad was voor velen een bekend gezicht op school. Paula is de steun en toeverlaat van deze school en wij vinden het dan ook heel erg fijn dat wij als Ouderraad telkens weer op haar medewerking kunnen rekenen. Op 13 mei is meester Rob, na een ziekbed van een half jaar, overleden. Met het overlijden van meester Rob verliest de Daltonschool een markante leraar. Voor iedereen die meester Rob heeft gekend zullen zijn humor, zijn liefde voor de schoolkinderen en het onderwijs altijd bij blijven. Het verlies van dierbare vrienden/collega’s valt zwaar. Dat desondanks dit verdriet het schoolteam is blijven draaien en de kinderen een goed jaar hebben gehad verdient veel respect naar het schoolteam toe.
John, Gerie, Jeanette, Gabie en vanuit het schoolteam Nicky en Angela zijn het afgelopen jaar toegetreden tot de Ouderraad. Veel nieuwe mensen dus, die hebben gezorgd voor een frisse wind. In een prettige sfeer is er, samen met hulp van andere ouders, weer veel georganiseerd voor de kinderen. Zo kijkt de Ouderraad met veel plezier terug op o.a. de hutspotmaaltijd, de sinterklaasviering, de kerstviering en het paasontbijt. Ook was de Ouderraad dit jaar nadrukkelijker aanwezig bij de bedankmiddag met het uitdelen van drankjes en popcorn. Dat de Ouderraad niet zonder hulp van ouders kan, is duidelijk. En daar ligt meteen een zorgpunt. Chantal en Edwin treden na vanavond uit de Ouderraad en volgend jaar zal in ieder geval ook Mariska de Ouderraad verlaten. De functie van secretaris is na deze ALV nog vacant en de Ouderraad bestaat uit nog maar 8 personen, waar het streven 11 personen is. Dit betekent dat de organisatie van de activiteiten voor de kinderen steeds meer berust op minder schouders. Het afgelopen jaar is door de Ouderraad dan ook besloten om geen zomerfeest te organiseren. Het zomerfeest zal in de toekomst nog maar eens in de twee jaar georganiseerd worden. Met een dreigend tekort aan ouders die middels de Ouderraad zich in willen zetten voor de schoolactiviteiten kan de Ouderraad niet garanderen dat alle activiteiten die nu georganiseerd worden ook in de toekomst nog zullen plaatsvinden.
Beter nieuws is er van het financiële front. Niet minder dan 85% van de ouders heeft de vrijwillige ouderbijdrage voldaan. Door ouders te blijven benaderen en ook aan ouders waarvan de kinderen halverwege het schooljaar instromen een gedeeltelijke vrijwillige ouderbijdrage te vragen hebben we de financiële positie van de Oudervereniging versterkt. De Oudervereniging is financieel gezond en dat is ook goed nieuws voor de ouders en de kinderen. Niet alleen kunnen we financieel garanderen dat we leuke activiteiten kunnen blijven organiseren, ook wil het bestuur van de Ouderraad voorstellen de vrijwillige ouderbijdrage van EUR 50,- niet te verhogen. Daarnaast hebben we het budget voor de schoolexcursies voor het komende jaar kunnen verhogen. Er staat dus niets in de weg om voor het komende schooljaar voor de kinderen een geweldig uitje te organiseren.
Vorig jaar presenteerde de Ouderraad vol trots de nieuwe statuten. Nadat deze met algemene stemmen in de vorige ALV waren aangenomen vond op 13 november bij de notaris de officiële ondertekening plaats. Dit jaar presenteert de Ouderraad voor het eerst in haar bestaan een huishoudelijk reglement. Met name Lize en John hebben hier veel energie en tijd in gestoken. Het huishoudelijk reglement is een aanvulling op de statuten die, zo nodig, zonder tussenkomst van de notaris, ieder jaar tijdens de ALV kan worden aangepast.
De Ouderraad heeft de afgelopen jaren met het opstellen van nieuwe statuten, een huishoudelijk reglement, het opstellen van draaiboeken voor zowel de Ouderraad als de klassenouders en het versterken van de financiële positie een stevig fundament gelegd onder de Ouderraad. De Ouderraad is klaar voor de toekomst. We hebben alleen nog ouders nodig die een invulling willen geven aan deze toekomst.
De Ouderraad wil afsluiten met een dankwoord richting alle ouders, klassenouders en teamleden die het afgelopen schooljaar geholpen hebben om het voor de kinderen een zo leuk en aangenaam jaar te maken. Daar doen we het tenslotte voor.
Namens de Ouderraad,
Chantal Weissbach (voorzitster)
Perry Notenboom (penningmeester)
Edwin Quinten (secretaris)
Lize Adriaensens