Over Daltononderwijs
Over ons onderwijs

Waardevolle ontwikkelingen in ons onderwijs

Verschillende ontwikkelingen in het onderwijs vinden we waardevol en hebben we een plaats gegeven binnen ons onderwijs:

 • Wij vinden het belangrijk dat kinderen kennis verwerven op basis van inzicht. Steeds meer proberen we ons onderwijs af te stemmen op de individuele behoeften en mogelijkheden van kinderen. Dat betekent dat we zoveel mogelijk methoden gebruiken die rekening houden met verschillen tussen kinderen.
 • We stimuleren de kinderen om zelfstandig en kritisch te denken. We dagen hen zoveel mogelijk uit om een eigen standpunt te formuleren  en houden hen voor dat ze een eigen wil en verantwoordelijkheid hebben.
 • We hechten grote waarde aan de emotionele ontwikkeling van kinderen. Kinderen moeten ‘lekker in hun vel zitten’. Dit is niet alleen belangrijk voor later, maar ook voor het leerproces nu. Een kind die in dit opzicht niet goed functioneert, kan onmogelijk goed leren op school. Om goed zicht te krijgen op de emotionele ontwikkeling van kinderen, zijn intensieve contacten met kinderen en hun ouders heel belangrijk.
 • Wij schenken aandacht aan de sociale vorming van kinderen. In kringgesprekken bespreken we regelmatig het functioneren van de groep. Door sommige taken in groepen te doen, leren kinderen samen te werken en rekening te houden met elkaar.
 • Kinderen moeten het bij ons naar hun zin hebben. Zij moeten zich er veilig en geborgen voelen. Daarvoor streven wij naar een open, plezierige (werk-)sfeer. Door duidelijk te zijn over het ritme van de dag bieden we de kinderen een veilig gevoel.
 • Wij stimuleren kinderen hun mogelijkheden optimaal te benutten en belonen ze hierin.  Wanneer een kind goede prestaties kan leveren, dan leggen we ons niet neer bij voldoende resultaten. Belangrijk is dat een kind zich uitgedaagd voelt door ons onderwijs.
 • Voor inzicht en kritisch denken is parate kennis onmisbaar. Kennis van het gebruik van een atlas is natuurlijk belangrijk. Maar kinderen in groep 8 moeten bijvoorbeeld ook een aantal wereldsteden uit hun hoofd kennen.
 • Wij willen ervoor zorgen dat kinderen zonder problemen de overstap maken naar het voortgezet onderwijs. Behalve grondige kennis en inzicht vraagt dat een werkhouding, die wordt gekenmerkt door efficiënt gebruik van de tijd en zelfstandigheid.
 • Ter voorbereiding op het voortgezet onderwijs en hun latere leven proberen we de kinderen te begeleiden naar een zelfstandige werkhouding. Vanaf de eerste leerjaren dagen kinderen uit tot het zelf bedenken van vragen en oplossingen, in plaats van alles ‘voor te kauwen’. Vanaf groep 6 stimuleren we deze werkhouding ook door middel van huiswerk.
 • Duidelijke regels bieden kinderen houvast. Ze weten waar ze aan toe zijn en worden daarop aangesproken door de leerkrachten. Daltononderwijs is een gestructureerde manier van werken.
 • Het onderwerp normen en waarden staat elke teamvergadering op de agenda. We bespreken de schoolregels en hoe we zelf als team en ouders met deze regels omgaan. Het voorbeeldgedrag dat het personeel voorstaat wordt hierbij ook besproken.  
Print