CITO

Het Cito-leerlingvolgsysteem

Op de Daltonschool Oegstgeest volgen we de leerlingen op de voet. Dit doen wij in de eerste plaats door observatie in de klas. Ook gebruiken we de signalen die de ouders afgeven.  Daarnaast maken wij gebruik van de landelijk Citotoetsen. De leerlingen worden gevolgd op het gebied van lezen, spellen, rekenen en wiskunde, begrijpend lezen en de voorwaarden voor het rekenen, lezen en spellen.

Entreetoets

In groep 7 maken de leerlingen de Entreetoets. Deze toets is bedoeld voor individuele leerlingen en voor het onderwijskundig beleid van de school. Het geeft namelijk informatie over individuele leerlingen en trends op het gebied van taal, (begrijpend) lezen, rekenen en wiskunde en studievaardigheden.

Eindtoets

In groep 8 maken de leerlingen in de maand april de Eindtoets. De uitslag is medebepalend voor het schooladvies voor het vervolgonderwijs.

De resultaten van de cito toetsen zijn onderwerp van de leerlingbesprekingen van de intern begeleider met de leerkrachten. In die gesprekken wordt na analyse van de toetsresultaten bekeken welke interventies nodig zijn voor de leerlingen die een lV of V scoren voor de toetsen.