Nieuws
Activiteiten

Uit de school geklapt 369

Agenda

22 januari Spring-er-es-in show met ondertekening convenant met SKO
26 januari Medezeggenschapsraad
27 januari Nationaal Voorleesontbijt, ook voor ouders! (zie hieronder)

Rob Schelvis

Dhr. Schelvis heeft korte tijd voor onderzoek in het ziekenhuis doorgebracht. Gelukkig is hij weer thuis! Iedereen die een kaartje aan hem wil sturen kan dit kwijt bij juf Titia.
Voorlopig blijft de groepsindeling zoals die nu is.

Convenant SKO-Daltonschool

Morgen tekenen vertegenwoordigers van de SKO en de Daltonschool een convenant over het uitwisselen van informatie over de kinderen. Iedere ouder die via buitenschoolse of tussenschoolse opvang met beide instellingen te maken heeft krijgt hierover een brief met een toestemmingsformulier en informatie. Onderaan deze nieuwsbrief wordt voor ouders die geen kind bij de SKO hebben uitgelegd hoe dit in elkaar steekt.

Voorlezen, wie is er niet groot mee geworden?

Het belang van voorlezen, aan jonge én aan oudere kinderen kan niet onderschat worden. Vroeg voorgelezen worden is straks gemakkelijker zelf leren lezen. En omdat lezen wellicht een van de belangrijkste basisvaardigheden is, is dat natuurlijk een goede zaak. Maar voorlezen brengt zowel ouder als kind nog veel meer: plezier, gezellig samenzijn, een rustmoment, een (nieuwe) blik op de wereld. Leesbevorderaar Liselotte Dessauvagie neemt u op 27 januari, terwijl de kinderen genieten van het Voorleesontbijt, mee op een korte reis door Voorleesland en laat u ervaren hoe prettig én gemakkelijk voorlezen is. Komt u ook luisteren? Plek: het maatjeslokaal naast de hal en groep 8.

Uit de vergadering van de Ouderraad

Verkeersveiligheid om de school: De verkeersveiligheid rond de school kan beter. Met name de scooters die op de stoep rijden zorgen voor onveiligheid. Ook het stallen van de fietsen drie rijen dik is vervelend. In de groepen zal hier ook aandacht aan worden besteed. 

Repair Café helpt mooie spullen te behouden

‘Eigenlijk te mooi om weg te gooien.’ Een wollen truitje met een gat. Een stoel met losse poot. Een broodrooster die niet meer werkt. Een computer met kuren. Vrijwilligers van Repair Café Oegstgeest helpen graag en gratis bij het repareren. Iedereen met kapotte spullen kan op 23 januari tussen 10 en 13 uur binnenlopen in de Grote Zaal van woonzorgcentrum Rustenborch en verpleeghuis Van Wijckerslooth. Het adres is Van Wijckersloothplein 1, makkelijk te bereiken vanaf het parkeerterreintje aan de Rhijngeesterstraatweg.
Bij Repair Café Oegstgeest zijn vrouwen en mannen vrijwillig actief om met bezoekers kapotte dingen te herstellen. Waardevolle of dierbare spullen die we allemaal thuis gebruiken: kleding en textiel, huishoudelijke apparaten, lampen, meubels, fietsen, speelgoed, dingen van hout, kunststof, aardewerk of metaal. En ook een computer, printer of mobiele telefoon komen vaak weer aan de praat door hulp in het Café. Eventuele materiaalkosten worden verrekend, in overleg.
Meer op www.repaircafeoegstgeest.nl, facebook en twitter.

Informatie convenant SKO-Daltonschool

Waarover willen wij informatie uitwisselen en vragen wij toestemming?

Als wij menen dat extra aandacht voor de pedagogische begeleiding van uw kind nodig is willen wij onze aanpak afstemmen. Wij willen informatie kunnen uitwisselen over:

  • het gedrag van uw kind;

  • de sociaal emotionele ontwikkeling;

  • de motorische ontwikkeling.


Het gaat daarbij om informatie die is waargenomen door:

  • de leerkracht van de groep van uw kind;

  • de pedagogisch medewerker van het SKO kindercentrum.


Wat is het doel van deze informatie-uitwisseling?

Het doel is uw kind optimaal en eenduidig in zijn/haar ontwikkeling te kunnen begeleiden.


Op welke momenten willen wij de informatie uitwisselen?

Basisschool en SKO kinderopvang hebben minimaal 4 x per jaar periodiek georganiseerd overleg over kinderen of groep kinderen waar meer aandacht voor ontwikkeling en begeleiding gewenst is.

Hoe blijft u op de hoogte?

Als de ontwikkeling van uw kind extra aandacht vraagt brengen wij u daarvan op de hoogte, wij vertellen u dan op welke wijze wij uw kind begeleiden. Ook vertellen wij u hoe wij de begeleiding op school en bij de kinderopvang op elkaar afstemmen.


Welke informatie wordt zonder uw toestemming uitgewisseld?

Informatie over dagelijkse gebeurtenissen wisselen de leerkracht en pedagogisch medewerker van uw kind uit zonder jouw toestemming te vragen.

Het is in het belang van uw kind als de leerkracht of pedagogisch medewerker er van af weet.
Voorbeelden

  • Uw kind heeft ruzie gehad op school. Het is uitgepraat maar ze lijkt er nog mee te zitten. De leerkracht vertelt dit aan de pedagogisch medewerker van de BSO. Die kan er die middag naar vragen bij uw kind waardoor uw kind zijn of haar hart kan luchten.

  • Uw kind is ziek en de leerkracht geeft dit door aan de pedagogisch medewerker van SKO. U hoeft zelf niet af te bellen en de pedagogisch medewerker is op de hoogte.

  • Uw kind is gevallen tijdens school en heeft een bult op zijn of haar hoofd. De pedagogisch medewerker kan dit na de BSO aan jou vertellen. U weet waar de bult vandaan komt.

  • Een groep kinderen heeft ruzie gehad tijdens de TSO. Dit is nog niet opgelost als de pauze is afgelopen. De pedagogisch medewerker vertelt dit aan de leerkracht en de leerkracht praat na in de klas.

  • Uw kind klaagt tijdens de VSO over buikpijn. De pedagogisch medewerker vertelt dit aan de leerkracht. De leerkracht kan uw kind extra in de gaten houden.

Hoe zijn de afspraken over informatie-uitwisseling tussen de school en kinderopvang vastgelegd?

Basisschool en SKO kinderopvang hebben de afspraken over informatie-uitwisseling vastgelegd in een Convenant. In het Convenant hebben we het doel en de werkwijze van de informatie-uitwisseling beschreven. Wij zorgen er voor dat de informatie-uitwisseling in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) gebeurt.


Print