Nieuws

Uit de school geklapt 372

Agenda

17 maart Rapportavond groepen 3 t/m 7
22 maart Introductieles godsdienst groep 4 (9.00 uur)
22 maart Rapportavond groepen 3 t/m 7
24 maart Paasontbijt
25 maart Goede vrijdag (Vrij)
28 maart Tweede Paasdag (Vrij)
4 april Kleuters naar de Kinderboerderij in de Merenwijk (middag)
11 mei Kleuters Teddy Bear Hospital in LUMC

Nieuws van de Ouderraad

De Ouderraad heeft namens de ouders een mooi boeket bloemen gestuurd naar meester Rob Schelvis. Hij is op dit moment niet in staat om visite te ontvangen, maar bedankt iedereen hartelijk voor de vele goede wensen die hij per post mocht ontvangen. 
Ook bezocht een delegatie van de Ouderraad juf Paula om haar met een schitterende bos bloemen een hart onder de riem te steken. Hier was ook sprake van veel waardering.

Bedankbericht Paula

Beste ouders, Uw gevoelens van medeleven en warme belangstelling hebben ons goed gedaan.
Dank hiervoor
Paula van Mourik – Volkers
Stephanie
Brandon en Yasmine
Saskia en Cedric
Isis en Kai

Moestuinnieuws

Na een flinke ochtend werken tijdens NL Doet zijn enkele ouders en een aantal vrijwilligers er in geslaagd een mooi tuinpad te leggen. De poging maandag om de grond te ploegen strandde in de vette klei. Zaterdag zal er met grover geschut weer een poging worden gedaan.
De grond is heel vruchtbaar, dus dat belooft wat. We hebben van 's lands bekendste grootgrutter de "Groene vingers voor beginners" boekjes gekocht. Prima informatie voor weinig geld. Binnenkort gaan we zaaien in de klassen.We hebben nog wel wat zaken nodig:
  • kleine (mandarijnen) kistjes
  • boterbakjes
  • oud tuingereedschap (harken, schoffels, scheppen, liefst in wat kleiner formaat)
  • zaden
  • een oude verrijdbare container om de boel in op te bergen.
  • en natuurlijk hulp
  • Inleveren kan bij dhr Caspers
  • Binnenkort verschijnt er een hek en een prachtig bord.

Nieuws van de Medezeggenschapsraad

Om wat meer bekendheid te geven aan wat er zoal besproken wordt in de
MR, zullen we voortaan een stukje schrijven in de USG als er een
vergadering is geweest.
De medezeggenschapsraad (MR) vergadert ongeveer acht keer per jaar en
bestaat uit een personeelsgeleding en een oudergeleding. De directeur
zit bij de vergaderingen als adviserend lid.

De afgelopen periode zijn het schoolplan, eventuele uitbreiding OPOO
en moestijn onderwerpen geweest die o.a. besproken zijn.
Het schoolplan is een document waarin de school, wettelijk verplicht,
eens in de vier jaar zijn beleid en visie vastlegt. De MR moet
instemmen met het schoolplan. We hebben er goed naar gekeken en
meegedacht over de inhoud. Hiervoor hebben we eerst een analyse
gemaakt van de sterke en zwakke punten van de school. Zo zijn er
beleidsvoornemens gemaakt op het gebied van onderwijs,
personeelsbeleid en communicatie. Inmiddels is er met het schoolplan
ingestemd en kan de school verder met het uitvoeren van de plannen
Er wordt binnen de OPOO nagedacht om meer scholen binnen het OPOO
te krijgen.
De moestuin wordt aangelegd naast de
sporthal. Het is de bedoeling dat de leerlingen moestuinlessen krijgen
en er is hulp van ouders beschikbaar. De SKO doet ook mee in dit
project, dat is praktisch aangezien zij er in de zomervakantie, als de
school dicht is, ook zijn.

Contact
De ouders in de MR vertegenwoordigen alle ouders van de school. Als er
vragen of opmerkingen zijn, dan horen wij dat dus graag! Op de website
kunnen jullie (met foto!) zien wie er in de MR zitten; spreek ons
gerust aan op school of mail ons op het volgende adres: mr@daltonschooloegstgeest.nl


Print