Nieuws

Uit de school geklapt 374

Agenda

23 april-8 mei Meivakantie
9 mei Introductie Leerlingenraad in groep 4 t/m 7 Start kandidaatstelling
11 mei Kleuters Teddy Bear Hospital LUMC
13 mei Groep 3 bijenuitje
17 mei Start Entree groep 7
19 mei Schoolfotograaf
23 mei t/m 27 mei Kamp

Koningsspelen

Morgen starten we de Koningsspelen met een volledig ontbijt. De kinderen blijven allemaal op school lunchen (wel meegeven) en zijn om 14.00 uur uit. Dan begint de vakantie

Beetje hulp

We werden kort geleden benaderd of wij nog (oud) meubilair hebben. De school heeft een grote opslag, onder andere met meubilair van de Oudenhof Bokkesprong, op de zolder van de gemeentewerf. We hebben nu de nieuw op te richten vluchtelingenschool in Leiderdorp kunnen helpen met meubilair voor 50 kinderen. 

Basketbal

De 9 stoere mannen van groep 6 hebben het prima gedaan. Ze werden 5e van de 22 teams. Groep 5 werd 9e van de 20 team. Dit team omvatte ook meisjes. Proficiat!

Moestuin

Het zaaigoed groeit als kool. Na de vakantie gaan we echt de tuin in. Juf Paula schonk de school een prachtige tuinkast. Deze staat in de hoofdingang. Super!

Leerlingenraad

Hieronder staat een heel uitgebreide introductie over de te starten leerlingenraad. Van harte aanbevolen!:

De Leerlingenraad                                                              

Beste ouders,

Steeds meer basisscholen betrekken leerlingen bij de school en geven de kinderen een officieel geluid wanneer het gaat over schoolse zaken die de kinderen direct raken. Dat klinkt logisch, want kinderen zijn degenen op wie alle besluiten, nieuwe werkmethodes en minder goed georganiseerde zaken direct invloed hebben. De leerlingen hebben het erover met elkaar en delen zaken van de school ook met hun ouders en met vriendjes.

Ook Daltonschool Oegstgeest wil de kinderen graag een officiële stem geven in zaken die hen aangaan. Natuurlijk horen we in de wandelgangen altijd al over bijvoorbeeld nieuw buitenspeelgoed, de saaie methode geschiedenis die nodig moet worden vervangen of een minder geslaagd uitstapje. De Daltonschool wil echter een officiële leerlingenraad in het leven roepen die de school kan adviseren over allerlei zaken die voor de kinderen die op onze school zitten belangrijk zijn.

Doelstellingen van een leerlingenraad:

  • De kinderen adviseren de directie en het team over schoolse aangelegenheden. Kortom, de kinderen krijgen een stem.

  • De kinderen doen leerervaringen op m.b.t. het democratisch proces.

  • De kinderen leren om rekening te houden met elkaar en respect te hebben voor de mening van de ander.

Een Leerlingenraad past goed in ons Daltonconcept ‘zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en samenwerking’. De leerlingen zijn afkomstig uit de bovenbouw, groep 5 t/m 8. De leerlingenraad bestaat uit 8 kinderen, afkomstig uit de verschillende groepen.

Onderwerpen

De kinderen maken zelf een agenda. Als dat in het begin moeilijk is kan de begeleider (Titia Poort) daar in het begin bij helpen. Zaken die ter bespreking in de vergadering kunnen worden ingebracht zijn bijvoorbeeld:

Werkmaterialen (nieuwe schriften rekenen en taal)
Bekijken nieuwe methodes
Uitstapjes
Viering kerst, Pasen, Sinterklaas,voorleesontbijt, kinderboekenweek
Buitenspelen
Overblijven
In principe kan alles ter tafel komen.

Status en werkwijze

De leerlingenraad heeft een adviserende rol naar MT en directie. De leerlingenraad maakt notulen van de vergadering. Indien nodig of gewenst kan de leerlingenraad iemand (een leerkracht bijv.) uitnodigen om iets uit te komen leggen. MT/directie krijgt de notulen en bespreekt de adviezen in de vergadering. MT/directie koppelen de resultaten/besluiten schriftelijk terug aan de leerlingenraad. Het besluit over de punten wordt ruim voor de eerstvolgende vergadering teruggekoppeld aan de secretaris van de leerlingenraad.

Leerlingenraadbus

Om de leerlingen van agendapunten te voorzien krijgt de leerlingenraad een eigen ideeënbus. Deze wordt in de school opgehangen. Deze bus is nadrukkelijk niet bedoeld voor de ouders.

Communicatie

De leerlingenraad is er voor alle leerlingen. De kinderen moeten weten wie er in de leerlingenraad zitten en eventuele bespreekpunten meegeven aan een van de leden. De afzonderlijke leden kunnen dingen op de agenda laten zetten. De leerlingenraad heeft een eigen email adres, leerlingenraad@daltonschooloegstgeest.nl  Vastgestelde notulen en de agenda’s  worden geplaatst op de website. De leerlingenraad krijgt in de “uit de school geklapt”een plek waar zij altijd een stukje kan schrijven over zaken die spelen, over geboekte resultaten of waar zij uitleg geeft over zaken die helaas niet gehonoreerd kunnen worden.

Begeleiding

Luisteren, elkaar overtuigen, meningsverschillen oplossen. Het zijn allemaal zaken die horen bij een vergadering. Om te zorgen dat iedereen aan het woord kan komen en dingen eerlijk worden besproken en besloten is er een volwassene bij. Deze bemoeit zich zo min mogelijk inhoudelijk met de discussie, maar kan op basis van expertise bijsturen en af en toe de discussie begeleiden. De voorzitter is iemand uit groep 7 of 8, evenals de secretaris.

Verkiezingen

De leerlingenraad wordt gekozen door en voor de kinderen. Hiertoe worden jaarlijks verkiezingen georganiseerd. De 2 kinderen van groep 8 gaan immers aan het einde van het schooljaar naar het voortgezet onderwijs. Logischerwijs vallen er dus ieder jaar 2 plekken vrij die weer moeten worden opgevuld.

Kinderen kunnen zich kandidaat stellen voor de vacante functies. De kinderen zitten in de raad voor in ieder geval 1 en hoogstens 3 schooljaren. Dit om ook de andere kinderen de gelegenheid te geven een bijdrage te leveren aan de leerlingenraad. Ieder jaar wordt er onder de leerlingenraad gepeild wie er wil blijven en wie eruit wil. Deelnemers blijven voor tenminste 1 schooljaar in de leerlingenraad. Zijn er niet zo veel kandidaten, dan worden er geen verkiezingen gehouden, maar komen zij automatisch in de leerlingenraad (het moet wel qua samenstelling een afspiegeling blijven van alle groepen, begeleider bewaakt dit).  Bij meerdere kinderen worden er verkiezingen gehouden.

Tijd en planning

16 juni worden de verkiezingen voor de leerlingenraad gehouden. de weken ervoor kunnen de kinderen zich kandidaat stellen. Er worden foto’s van die kinderen gemaakt en de leerlingen moeten in maximaal 5 regels aangeven wat zij belangrijk vinden en waarom de kinderen juist dat kind moeten kiezen.

De daltoncoördinator regelt de telling en maakt de uitslag nog dezelfde dag of de dag erna bekend.De kinderen worden benoemd voor een jaar tijdens de bedankactiviteit op 24 juni. De eerste vergadering vindt op 15 september van het nieuwe schooljaar plaats.

Tijdsbesteding

De kinderen van de leerlingenraad moeten de binnengekomen mail kunnen lezen en zich kunnen voorbereiden op de vergadering. Twee uur ieder kwartaal ter voorbereiding (verzamelen agendapunten, lezen e-mail, praten met kinderen over zaken om een beeld te vormen van te bespreken agendapunt, maken voorstellen) en een uur voor de bijeenkomst zelf moet toereikend zijn. De secretaris heeft nog een half uurtje extra tijd om de notulen te maken. De begeleider zal daar in eerste instantie bij helpen. Tijdsbesteding: ongeveer drie uur per kwartaal.

Deze tijd gaat af van weektaak/zelfstandig werken in overleg met de leerkracht van de leerling in kwestie.

Wij hebben er heel veel zin in! Op naar de verkiezingen!


Afbeeldingsresultaat voor goed onderwijs                 Afbeeldingsresultaat voor leerlingenraad          Fijne vakantie!               

Print