Nieuws
Activiteiten

Uit de schoolgeklapt 403

Agenda

30 juni               Afscheidsavond
3 juli                   Rapporten mee
4 juli                   14.45 uur: Uitzwaaien groep 8
7 juli                   12.00 uur Start zomervakantie
21 augustus      Eerste schooldag schooljaar 2017- 2018
5-8 september  Avond-vier-daagse
14 september   Leerlingenraad
15 september   Giga Kangoeroedag kleuters
18 september   Sportdag

Laatste USG

Dit is de laatste nieuwsbrief voor de zomervakantie. Na de zomer zien we een hele reeks gezichten niet terug: Maaike Hardeveld, Marieke Ipema, Ellen van Manen, Henny Verlind, Rick Kramer. Allemaal veel, veel dank!
We wensen iedereen een hele fijn zomer! Tot 21 augustus.

Schooltuin

Voor volgend schooljaar zijn we driftig op zoek naar ouders die kunnen helpen in de schooltuin. Je hoeft er echt geen groene vingers voor te hebben, gewoon zin om lekker met een klein groepje kinderen buiten bezig te zijn. Info: Theo Caspers

Schoolmaterialen

Ook dit jaar is het de bedoeling dat de kinderen schoolmaterialen van de school kopen. U weet dat we dit doen omdat er nogal wat kwaliteitsverschil zat in de schrijfmaterialen die de kinderen zelf meebrachten. Vandaar dat we weer de volgende afspraak willen maken: als u de eerste schooldag
€ 3,50 (in de winkel koopt je het er niet voor) meegeeft zorgen wij dat uw kind een setje met de volgende zaken krijgt:

  • 5 grijze potloden
  • 12 kleurpotloden
  • 10 stiften
  • een gum
  • plakstift
Groep 4 leerlingen dienen wel zelf het vulpotlood (Pentel 120 A3dx 0,7 mm) aan te schaffen. De school zorgt voor vullingen. Alle leerlingen moeten wel zelf een etui mee nemen en de groepen 5 t/m 8 een grote multomap.

Van de MR

Beste ouders,
Afgelopen maandag heeft de laatste MR-vergadering van dit schooljaar plaatsgevonden.
Allereerst willen we jullie graag informeren dat de MR vanaf volgend jaar twee nieuwe leden heeft. Er hebben zich twee ouders verkiesbaar gesteld en aangezien er twee plekken vacant waren, zijn deze twee ouders automatisch gekozen. Hieronder stellen zij zich aan jullie voor. Wij willen de vertrekkende leden, Reinoud en Elfred, hartelijk bedanken voor hun inzet voor de MR gedurende de afgelopen jaren!
Een onderwerp dat de MR de afgelopen weken heeft beziggehouden, is de grootte van de kleutergroepen die volgend schooljaar starten. Het is veel ouders opgevallen dat de groepen al bij de start van het schooljaar behoorlijk groot zijn. De groepen zijn, gezien de bestaande regels, alleen niet ‘groot genoeg’ om in september te starten met een derde kleutergroep. De MR heeft aan de bel getrokken omdat we natuurlijk niet willen dat leerlingen of leerkrachten last hebben van de groepsgrootte. Inmiddels is er toegezegd dat er klassenassistenten worden ingezet, zodat de leerkrachten worden ontlast en de leerlingen de aandacht kunnen krijgen die ze verdienen. Als de instroom doorgaat als verwacht, dan kan er na de kerstvakantie alsnog met een derde kleutergroep gestart worden.
Wij wensen iedereen een prettige zomervakantie en volgend schooljaar meldt de MR zich weer!

Hallo, ik ben Ivo Lette. Ik heb een vrouw en twee kinderen, waarvan de oudste, Tessa, in groep 1/2c zit. Toen de MR op zoek ging naar nieuwe leden, werd mij gevraagd of het me leuk leek om me kandidaat te stellen. Lang heb ik hier niet over hoeven nadenken. Natuurlijk wil ik mij graag inzetten voor de school, waarmee ik help beleid te voeren dat de schooltijd van onze kinderen verbetert. Mijn zoon, Martijn, wordt in september drie en zal een jaar later ook naar de Daltonschool komen. Ook hij heeft, net als alle andere (toekomstige) schoolgaande kinderen recht op een leuke, veilige en leerzame basisschooltijd. Met het aanstaande vertrek van Theo Caspers en de huidige zoektocht naar een nieuwe directeur, maar ook door de toenemende maatschappelijke uitdagingen, zoals vluchtelingen, leraren die onder druk staan en moeilijke wet- en regelgeving, staat ons een interessante tijd te wachten.
Ik kan me goed voorstellen dat je meer van me wilt weten. Spreek me in dat geval gerust aan.

Mijn naam is Ceciel van de Venne en ik ben de moeder van Lars (nu groep 3, volgend schooljaar groep 4) en Guido (nu groep 1c, volgend schooljaar groep 1/2B) Kaptein. Via deze manier wil ik me aan u voorstellen als nieuw lid van de MR. We lopen nu al weer drie jaar rond op de Daltonschool en zien dat er veel gebeurt. Toen de oproep kwam voor nieuwe leden voor de MR leek het me een goede manier om meer te weten te komen over het reilen en zeilen van de school en de keuzes die er gemaakt moeten worden.
Ik heb geen onderwijsachtergrond. Ik werk in het Alrijne ziekenhuis Leiden en Leiderdorp als fysiotherapeut. Een heel andere wereld, maar zeker met maatschappelijke raakvlakken met het onderwijs. Deelname aan de MR lijkt me een mooie manier om iets bij te dragen aan een goede schooltijd van mijn en uw kinderen. Ik hoop doordat ik niet het uit onderwijs kom een frisse blik te hebben op alle vraagstukken die langs zullen komen.

OPOO zoekt per 1 september 2017 een lid Raad van Toezicht – Onderwijs en Kwaliteit

OPOO (www.opoo.nl) staat voor hoogwaardig onderwijs dat iedere leerling met al zijn of haar talenten en ambitie optimaal voorbereidt op een zelfbewuste, verantwoordelijke en actieve deelname aan de samenleving van de 21e eeuw. Samen met ca. 130 medewerkers verzorgt OPOO voor 1350 leerlingen het openbaar onderwijs in Oegstgeest.
Vanaf 1 augustus 2017 werkt OPOO met een Raad van Toezicht en een directeur-bestuurder. De Raad van Toezicht heeft drie taken: toezicht houden op de gang van zaken, klankbord voor de directeur-bestuurder en werkgever voor de directeur-bestuurder. Dit vergt van de leden van de Raad van Toezicht nadrukkelijk het vermogen op strategisch niveau te functioneren en zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over het beleid. Daarbij is het van belang dat de juiste balans wordt gevonden tussen betrokkenheid en distantie.
De Raad van Toezicht kent 5 leden en komt gemiddeld 6-7 keer per jaar bijeen. Vanwege het aflopen van de zittingstermijn van één van de huidige leden zoekt OPOO een lid Raad van Toezicht met bijzondere aandacht voor Onderwijs en Kwaliteit
Profiel
• Binding met de missie, ambitie en strategie van de organisatie, zoals geformuleerd in het strategisch beleidsplan.
• Onafhankelijk
• Brede maatschappelijke belangstelling.
• Inzicht in maatschappelijke en politieke verhoudingen.
• Aantoonbare kwaliteiten als toezichthouder in complexere organisaties.
• Affiniteit met het openbaar onderwijs.
• Beschikken over een breed – voor het onderwijs en de regio relevant – netwerk.
• Kennis van en ervaring met één of meer relevante aandachtsgebieden c.q. perspectieven, zoals:
1. Openbaar (lokaal) bestuur
2. Sociaal perspectief (medewerkers, arbeidsmarkt, opleiding)
3. Financiën
4. Organisatie- en managementontwikkeling

Het nu gezochte lid van de Raad van Toezicht beschikt hiernaast over (bestuurlijke) kennis van en ervaring met de onderwijssector; is bekend met de systemen van kwaliteitszorg; is in staat onderwijskundige ontwikkelingen en resultaten op hun merites te beoordelen en heeft inzicht in en begrip van de samenhang tussen primair, speciaal en voortgezet onderwijs.
Het is geen vereiste dat een kind van het lid van de Raad van Toezicht onderwijs volgt op een OPOO-school.
Verdere inlichtingen zijn verkrijgbaar bij de voorzitter van de Raad van Toezicht, de heer M.F. Schijff, 06 20 13 92 88.

Heeft u interesse? Stuur dan vóór 1 augustus a.s. een email met uw motivatie en uw cv naar OPOO, info@opoo.nl t.a.v. de heer M.F. Schijff. Een brief kan uiteraard ook: Postbus 1194, 2340 BD Oegstgeest. De gesprekken met de benoemingsadviescommissie staan gepland voor de periode 15 augustus tot 1 september.

Studie

Komend schooljaar zal juf Dana haar masteropleiding tot gedragsspecialist afronden. In het kader hiervan zal zij een onderzoek op onze school uitvoeren naar de onderwijsbehoeften van kinderen met drukker gedrag en/of concentratieproblemen. Hierbij zullen interviews/enquêtes met kinderen, leerkrachten en mogelijk ouders worden afgenomen.
Alle gegevens zullen vanzelfsprekend geheel anoniem verwerkt worden.
Als u nog vragen heeft of u bezwaar heeft dat uw kind betrokken wordt in dit onderzoek maak dit dan per mail kenbaar aan juf Dana, dana@daltonschoolegstgeest.nl

 Print