Nieuws
Activiteiten

USG 320 31 oktober 2013

Agenda (zie de kalender op de website)

10 november    Haaswijktheater in school
11 november    Medezeggenschapsraad/Ouderraad
20 november    Rapportavond 
25 november    Rapportavond
5 december       Sinterklaas op school (continurooster tot 14.00 uur)
21 januari         Ouderavond relationele en seksuele opvoeding

Juf Titia

De ouders van de kinderen van groep 1/2b, de groep van juf Titia Poort, kregen al eerder nieuws over de gezondheid van juf Titia. Zij is in de vakantie opgenomen met uitvalverschijnselen. Na snel ingrijpen van de artsen gaat het inmiddels wat beter, hoewel zij haar ledematen nog niet volledig kan gebruiken.
Naar het zich laat aanzien gaat de revalidatie langere tijd vragen. Juf Nicky zal haar zo lang vervangen.
Als u een kaartje naar haar wil sturen, kan dat het best via de leerkracht van uw kind, of via de directie. Dit in verband met het feit dat zij binnenkort overgeplaatst zal gaan worden. Deze vorm van medeleven wordt bijzonder op prijs gesteld. Bloemen echter mogen de afdeling waar juf Titia (nu) ligt niet op.
De afwezigheid van juf Titia stelt ons voor een probleem met betrekking tot de rapportavond in november. Deze periode worden de observatie-overzichten daarvoor gemaakt door de leerkracht. Dat gaat nu dus niet. In januari willen we een contactmoment organiseren met leerkracht-ouder, om dan de ontwikkeling van de kinderen te bespreken. We hopen dat u hiervoor begrip kunt opbrengen. Voor dringende zaken kunt u bij de directeur of intern begeleider terecht.

Rapportavonden

Op woensdag 20 november en maandag 25 november as. worden de vorderingen van de kinderen tijdens de 10-minutengesprekken besproken. In de groepen 1 en 2 gebeurt dit zonder rapport. In 3 t/m 8 met het rapport erbij. De rapportavonden zijn van 18.00 uur tot 21.00 uur. Broertjes en zusjes worden telkens met 10 minuten wisseltijd ingeroosterd. De rapporten worden 2 dagen voor de rapportavond mee naar huis gegeven. Ze zijn dan eerst met de kinderen besproken. U neemt het rapport op de rapportbespreking weer mee. De rapportavonden starten in principe om 18.00 uur. Soms, vooral bij de grotere groepen, zullen de leerkrachten u eerder uitnodigen of een aparte afspraak met u maken. Bent u niet in staat op een van de avonden te komen, dan kunt u een mailtje sturen aan directie@daltonschooloegstgeest.nl voor vrijdag 8 november 15.00 uur. Geef U a.u.b. aan welke avond u wel in staat bent te komen. Wilt U a.u.b. geen verzoektijden invullen? U ontvangt de uitnodiging met datum en tijd. Graag de volgende gegevens in de mail zetten:
Naam ouders, naam kind(eren), groep(en) kan alleen op woensdag 20 november/maandag 25 november op rapportavond komen.

Dierenlot

De actie voor Dierenlot is gestart. We zien de hoeveelheid flessen langzaam maar zeker groeien. De kinderen van groep 6/7b kunnen ze wel uit de grond kijken! Help ze a.u.b. en daarmee de dieren.!

Vooraankondiging Ouderavond relationele en seksuele opvoeding

Op maandagavond 21 januari wordt er door de GGD Hollands Midden een ouderavond verzorgd voor ouders van onze school op de seksuele en relationele opvoeding en ontwikkeling van kinderen. Vorig jaar was dit een groot succes en nu zal er een vervolg plaatsvinden. Van harte aanbevolen om in de agenda te zetten.

Dalton

De Dalton-vragenlijst over ons Daltononderwijs is uitgedeeld en wordt al aardig ingeleverd. Doel van deze vragenlijst is om te zien wat u van ons Daltononderwijs vindt en om te kijken of onze communicatie daarover helder is. U helpt ons en de kinderen door deze vragenlijst (7 minuten) in te leveren. Dank U!

Fietsenkeuring

Zojuist zijn de fietsen van de kinderen van de groepen 7 en 8 gekeurd door de afdeling Oegstgeest van Veilig Verkeer Nederland. Dit in verband met de naderende "donkere dagen". Van de 66 gekeurde fietsen zijn er 21 (31,8%) afgekeurd. Met name lampen en bellen werken niet of ontbraken helemaal. Voor de zichtbaarheid is het aan te raden de lichten te laten repareren.
Print