Nieuws
Activiteiten

Jaarverslag Medezeggenschapsraad

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD (MR) DALTONSCHOOL OEGSTGEEST
JAARVERSLAG SCHOOLJAAR 2012-13

INLEIDING

De MR heeft zich in het afgelopen schooljaar actief bezig gehouden met een groot aantal zaken. Daarbij werd steeds gezocht naar een goede verhouding tussen onderwijskundige en praktische punten. Hieronder krijgt u een samenvatting.

SAMENSTELLING MR 2012-13

Oudergeleding: Annemarie Houtman (voorzitter); Erik Gios (afgevaardigde naar GMR); Jaap van Pampus; Jeroen Touwen
Teamgeleding: Ineke Bouricius (afgevaardigde naar GMR); Dana Farber; Rini van Kampenhout (penningmeester); Wouter Noya
Adviserend lid: Theo Caspers
Aan het einde van het jaar traden af: Erik Gios, Jaap van Pampus en Jeroen Touwen. Er werden verkiezingen georganiseerd, omdat er (voor het eerst in jaren) meer kandidaten waren dan vacante plaatsen.

VERGADERINGEN

De MR heeft in het schooljaar 2012-13 zes maal vergaderd: 20 september 2012; 15 november 2012; 15 januari 2013; 28 februari 2013; 16 april 2013; 10 juni 2013.

COMMUNICATIE

De notulen van elke vergadering zijn openbaar en door geïnteresseerden op te vragen via de secretaris of de voorzitter van de MR. Daarnaast is algemene informatie over de MR en haar leden te vinden op de website van de school www.daltonschooloegstgeest.nl/Ouders

BESPROKEN THEMA’S

De MR praat met de directie over alle zaken die in het dagelijks werk een rol spelen, zoals de jaarlijkse begroting van de school en bijvoorbeeld de invoering van nieuwe leersystemen. De MR kan zelf ook onderwerpen aandragen die zij met de directie wil bespreken. De MR heeft informatierecht (dwz dat het schoolbestuur de MR tijdig de informatie moet geven om goed te kunnen functioneren) ; adviesrecht (dwz dat het schoolbestuur voorgenomen besluiten voor advies moet voorleggen aan de MR). Voor bepaalde besluiten van het schoolbestuur geldt een instemmingsrecht van de MR, zoals de vaststelling (c.q. wijziging) van de formatie van de school.
In het schooljaar 2012-13 zijn de volgende thema’s besproken in de MR:
• Groente en Fruitbeleid
• Protocol Social Media
• Protocol Gescheiden Ouders
• Pestprotocol
• Nieuwe website
• Nascholingsplan
• Godsdienstonderwijs
• Daltononderwijs: keuzekast en nieuwe methode NAUT

Bovenstaande lijst is niet volledig maar geeft een goede indruk van het werk van de MR in 2012-13. Specifieke details zijn te vinden in de notulen van de vergaderingen, daarnaast zijn de leden van de MR altijd bereid een toelichting te geven.

GMR

De DaltonSchool Oegstgeest is onderdeel van de Stichting Openbaar Onderwijs Oegstgeest (OPOO), deze stichting kent ook een medezeggenschap orgaan te weten de Gemeenschappelijke MR (GMR). Een teamlid en een ouderlid van elke school die is aangesloten bij de OPOO neemt deel aan de GMR vergaderingen. De samenwerking met het bestuur en de Algemeen Directeur verloopt in een constructieve sfeer. De verslagen van GMR zijn allemaal besproken in de MR vergaderingen.

10 November 2013

Print