Medezeggenschapsraad

De MR praat met de directie over alle zaken die in het dagelijks werk een rol spelen, zoals de jaarlijkse begroting van de school en bijvoorbeeld de invoering van nieuwe leersystemen. De MR kan zelf ook onderwerpen aandragen die zij met de directie wil bespreken.

Het medezeggenschapsreglement kunt u opvragen bij de secretaris van de medezeggenschapsraad of bij de directie van de school. Ook het huishoudelijk reglement is beschikbaar. De vergaderingen van de medezeggenschapsraad zijn in beginsel openbaar. De notulen zijn op te vragen via mr@daltonschooloegstgeest.nl

Leden van de MR in 2019/2020

De Medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit 4 ouders en 4 leerkrachten die elke twee tot drie jaar worden gekozen wanneer de termijn van een zittend lid ten einde is gekomen. De directeur is adviserend lid. De MR vergadert zo’n 6-8 keer per jaar. Twee leden uit de MR hebben zitting in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van het Openbaar Onderwijs Oegstgeest. 

Oudergeleding: Wietske Dutrieux (voorzitter), Ceciel van de Venne (afgevaardigde naar GMR), Ivo Lette (penningmeester) en Wytske Wijnnobel.
Personeelsgeleding: Kimberley van den Berg (vice-voorzitter), Angela Verburg (afgevaardigde naar GMR); Markus Zeevalking (notulist; contactpersoon PMR); Marjan Dokter.

Adviserend lid: Ed Schut


Vlnr: Wytske Wijnnobel (moeder van Femm en Isa), Wietske Dutrieux (voorzitter, moeder van Elske en Jolien), Ceciel van de Venne (afgevaardigde GMR, moeder van Lars en Guido) en Ivo Lette (vader van Tessa en Martijn)

JAARVERSLAG SCHOOLJAAR 2018-2019

INLEIDING

De MR is het afgelopen schooljaar actief geweest met een groot aantal zaken op beleidsmatig, onderwijskundig en praktisch gebied. Hieronder krijgt u een samenvatting.

SAMENSTELLING MR 2018-2019

Oudergeleding: Wietske Dutrieux-Brouwer (voorzitter); Ivo Lette; Ceciel van de Venne-Kaptein (afgevaardigde GMR); Wytske Wijnnobel Personeelsgeleding: Ineke Bouricius; Rini van Kampenhout (penningmeester & afgevaardigde naar GMR); Markus Zeevalking; Marjan Dokter Adviserend lid: Ed Schut

VERGADERINGEN

De MR heeft in het schooljaar 2018-2019 zes maal vergaderd: 10 september, 5 november, 7 januari, 18 februari, 8 april en 3 juni.

COMMUNICATIE

De notulen van elke vergadering zijn openbaar en door geïnteresseerden  op te vragen via de notulist of de voorzitter van de MR. Daarnaast is algemene informatie over de MR en haar leden te vinden op de website van de school. https://www.daltonschooloegstgeest.nl/Ouders/Medezeggenschapsraad

BESPROKEN THEMA’S

De MR praat over alle zaken die in het dagelijkse reilen en zeilen van de school een rol spelen. De MR heeft informatierecht (dwz dat het schoolbestuur de MR tijdig de informatie moet geven om goed te kunnen functioneren) ; adviesrecht (dwz dat het schoolbestuur voorgenomen besluiten voor advies moet voorleggen aan de MR). Voor bepaalde besluiten van het schoolbestuur geldt een instemmingsrecht van de MR, zoals de vaststelling (c.q. wijziging) van de formatie van de school.
Een selectie van de thema’s die in het schooljaar 2018-2019 zijn besproken in de MR: Begroting Daltonschool Mogelijkheden aanpassing schooltijden Schooladvies en eindtoets Schoolplan 2019-2023 en bijbehorende sterkte-zwakte-analyse Oudertevredenheidspeiling Ouderparticipatie en communicatie met ouders Verkiezingen nieuwe MR-leden (2x personeel) GMR zaken (zie hieronder)
Bovenstaande lijst is niet volledig maar geeft een goede indruk van het werk van de MR in 2018-2019. Specifieke details zijn te vinden in de notulen van de vergaderingen, daarnaast zijn de leden van de MR altijd bereid een toelichting te geven. Naast deze zaken is het functioneren van de MR zelf een thema geweest. We zijn bezig gebleven met onze vernieuwingsplannen. Als gevolg hiervan wordt bij het opstellen van de vergaderagenda expliciet gemaakt op welke punten de MR informatie-, advies- dan wel instemmingsrecht heeft en hebben we een jaarplan opgesteld. Daarnaast zijn afgelopen schooljaar het Medezeggenschapsreglement en het huishoudelijk reglement van de MR volledig herzien. Communicatie en herkenbaarheid voor de ouders zijn ook belangrijk. Vanaf komende schooljaar wordt de agenda van de vergadering
 gepubliceerd op de website. Indien relevant komt er na een vergadering in de nieuwsbrief een korte update over zaken die de MR bezig houden. 

GMR

Daltonschool Oegstgeest is onderdeel van de Stichting Openbaar Onderwijs Oegstgeest (OPOO), deze stichting kent ook een medezeggenschapsorgaan te weten de Gemeenschappelijke MR (GMR). Een teamlid en een ouderlid van elke school die is aangesloten bij de OPOO neemt deel aan de GMR vergaderingen. De samenwerking met de Raad van Toezicht en de Directeur-bestuurder verloopt in een constructieve sfeer. De verslagen van GMR zijn allemaal besproken in de MR vergaderingen. Aspecten die in deze vergaderingen aan de orde komen zijn bijvoorbeeld de uitvoering van het meerjarig gezamenlijk strategisch beleidsplan voor de scholen, de begroting en formatieplannen. In het schooljaar 2018-2019 was een belangrijk thema een verkenning van fusiemogelijkheden op bestuurlijk niveau.

Meer info is te vinden op de website van het OPOO, www.opoo.nl. Hierop is ook het strategisch beleidsplan te vinden.

W. Dutrieux M. Zeevalking september 2019