Medezeggenschapsraad

De MR praat met de directie over alle zaken die in het dagelijks werk een rol spelen, zoals de jaarlijkse begroting van de school en bijvoorbeeld de invoering van nieuwe leersystemen. De MR kan zelf ook onderwerpen aandragen die zij met de directie wil bespreken.

Het medezeggenschapsreglement kunt u opvragen bij de secretaris van de medezeggenschapsraad of bij de directie van de school. Ook het huishoudelijk reglement is beschikbaar. De vergaderingen van de medezeggenschapsraad zijn in beginsel openbaar. De notulen zijn op te vragen via mr@daltonschooloegstgeest.nl

Leden van de MR in 2019/2020

De Medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit 4 ouders en 4 leerkrachten die elke twee tot drie jaar worden gekozen wanneer de termijn van een zittend lid ten einde is gekomen. De directeur is adviserend lid. De MR vergadert zo’n 6-8 keer per jaar. Twee leden uit de MR hebben zitting in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van het Openbaar Onderwijs Oegstgeest. 

Oudergeleding: Wietske Dutrieux (voorzitter), Ceciel van de Venne (afgevaardigde naar GMR), Ivo Lette (penningmeester) en Wytske Wijnnobel.
Personeelsgeleding: Kimberley van den Berg (vice-voorzitter), Angela Verburg (afgevaardigde naar GMR); Markus Zeevalking (notulist; contactpersoon PMR); Marjan Dokter.

Adviserend lid: Annette ter Haar


Vlnr: Wytske Wijnnobel (moeder van Femm en Isa), Wietske Dutrieux (voorzitter, moeder van Elske en Jolien), Ceciel van de Venne (afgevaardigde GMR, moeder van Lars en Guido) en Ivo Lette (vader van Tessa en Martijn)

JAARVERSLAG SCHOOLJAAR 2019-2020

Notulen MR jaarvergadering 19-20