Medezeggenschapsraad

De MR praat met de directie over alle zaken die in het dagelijks werk een rol spelen, zoals de jaarlijkse begroting van de school en bijvoorbeeld de invoering van nieuwe leersystemen. De MR kan zelf ook onderwerpen aandragen die zij met de directie wil bespreken.

Het medezeggenschapsreglement kunt u opvragen bij de secretaris van de medezeggenschapsraad of bij de directie van de school. Ook het huishoudelijk reglement is beschikbaar. De vergaderingen van de medezeggenschapsraad zijn in beginsel openbaar.

Leden van de MR in 2017/2018

De Medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit 4 ouders en 4 leerkrachten die elke twee jaar worden gekozen. De directeur is adviserend lid. De MR vergadert zo’n 6 keer per jaar. Twee leden uit deze MR hebben zitting in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van het Openbaar Onderwijs Oegstgeest.

Oudergeleding: Rob van der Salm (voorzitter); Wietske Dutrieux (secretaris), Ceciel van de Venne, Ivo Lette.
Personeelsgeleding: Ineke Bouricius; Dana Farber; Rini van Kampenhout (penningmeester & afgevaardigde naar GMR); Wouter Noya 
Adviserend lid: Ed Schut

vlnr: Rob van de Salm (voorzitter, vader van Yke, Suze en Evi), Wietske Dutrieux (secretaris, moeder van Elske en Jolien), Ceciel van de Venne (moeder van Lars en Guido) en Ivo Lette (vader van Tessa)

JAARVERSLAG SCHOOLJAAR 2016-2017

INLEIDING

De MR is het afgelopen schooljaar actief geweest met een groot aantal zaken. Daarbij werd steeds gezocht naar een goede verhouding tussen onderwijskundige en praktische punten. Hieronder krijgt u een samenvatting.

SAMENSTELLING MR 2016-2017

Oudergeleding:  Rob van der Salm (voorzitter); Wietske Dutrieux (secretaris), Reinoud Noordman (afgevaardigde naar GMR); Elfred Bus
Personeelsgeleding: Ineke  Bouricius; Dana Farber; Rini  van Kampenhout (penningmeester & afgevaardigde naar GMR); Wouter Noya  
Adviserend lid: Theo Caspers

VERGADERINGEN

De MR heeft in het schooljaar 2016-2017 zeven maal vergaderd: 29 september 2016; 15 november 2016; 01 februari 2017; 13 maart 2017; 19 april 2017; 22 mei 2017 en 26 juni 2017

COMMUNICATIE

De notulen van elke vergadering zijn openbaar en door geïnteresseerden  op te vragen via de secretaris of de voorzitter van de MR. Daarnaast is algemene informatie over de MR en haar leden te vinden op de website van de school.

BESPROKEN THEMA’S

De MR praat over alle zaken die in het dagelijkse reilen en zeilen van de school een rol spelen. De MR heeft informatierecht (dwz dat het schoolbestuur de MR tijdig de informatie moet geven om goed te kunnen functioneren) ; adviesrecht (dwz dat het schoolbestuur voorgenomen besluiten voor advies moet voorleggen aan de MR). Voor bepaalde besluiten van het schoolbestuur geldt een instemmingsrecht van de MR, zoals de vaststelling (c.q. wijziging) van de formatie van de school.

Een selectie van de thema’s die in het schooljaar 2016-2017 zijn besproken in de MR:

  • Begroting Daltonschool

  • Nieuwe leermethodes  (o.a. Snappet)

  • Profiel nieuwe directeur

  • Zitting in benoemingsadviescommissie nieuwe directeur

  • Risico-inventarisatie

  • GMR zaken (zie hieronder)

  • Bovenstaande lijst is niet volledig maar geeft een goede indruk van het werk van de MR in 2016-2017. Specifieke details zijn te vinden in de notulen van de vergaderingen, daarnaast zijn de leden van de MR altijd bereid een toelichting te geven.


Naast deze zaken is het functioneren van de MR zelf een thema geweest. We zijn, mede met het oog op de toekomst met een nieuwe directeur, bezig met een formaliseringsslag. Als gevolg hiervan wordt bij het opstellen van de vergaderagenda expliciet gemaakt op welke punten de MR informatie-, advies- dan wel instemmingsrecht heeft en hebben we een jaarplan opgesteld. Communicatie en herkenbaarheid voor de ouders zijn ook belangrijk; na een vergadering komt daarom in USG een korte update over zaken die de MR bezig houden. Deze punten blijven ook speerpunt in het schooljaar 2017-2018.


GMR

De DaltonSchool Oegstgeest is onderdeel van de Stichting Openbaar Onderwijs Oegstgeest (OPOO), deze stichting kent ook een medezeggenschapsorgaan te weten de Gemeenschappelijke MR (GMR). Een teamlid en een ouderlid van elke school die is aangesloten bij de OPOO neemt deel aan de GMR vergaderingen. De samenwerking met het bestuur en de Algemeen Directeur verloopt in een constructieve sfeer. De verslagen van GMR zijn allemaal besproken in de MR vergaderingen. Aspecten die in deze vergaderingen aan de orde komen zijn bijvoorbeeld de uitvoering van het meerjarig gezamenlijk strategisch beleidsplan voor de scholen, de begroting en formatieplannen.

Meer info is te vinden op de website van het OPOO, www.opoo.nl. Hierop is ook het strategisch beleidsplan te vinden.


26 oktober 2017