Ouderraad en oudervereniging

De Ouderraad van Daltonschool Oegstgeest helpt de school en de leerkrachten bij het organiseren van activiteiten op school.

Aan het begin van elk jaar wordt de ouderraad opnieuw samengesteld. Het is de wens dat iedere groep een vertegenwoordiger levert.

Leden van de OR in 2017/2018

De Ouderraad is versterkt met een aantal nieuwe leden, tijd voor een hernieuwde kennismaking met de Ouderraad. De ouderraad bestaat uit een enthousiaste en betrokken groep ouders die het belangrijk vinden dat de kinderen een zo aangenaam mogelijke tijd hebben op de Daltonschool. Zo organiseert de Ouderraad, samen met de klassenouders en de leerkrachten o.a. ieder jaar de hutspotmaaltijd, de Sinterklaas en kerstactiviteiten en later dit jaar weer het paasontbijt.
Voor het volgende schooljaar zijn we nog op zoek naar enthousiaste ouders die toe willen treden tot een gezellige en actieve club ouders. Opgeven kan via ouderraad@Daltonschool.nl of bij een van ons.
Met vriendelijke groet,
De Ouderraad.

De Ouderraad bestaat op dit moment uit: 
Lize Adriaensens (voorzitter),Perry Notenboom (penningmeester),  Huib Sandberg (secretaris) , Gerie Jonk, Simone van de Pas, Jeanette Grootendorst, Gaby Devaney,  Ashuqullah Amin, Hilmar Leujes, Angela Verburg (leerkracht), Nicky Schönfeld (leerkracht).


De ouderraad komt zo’n 6 à 7 keer per jaar bijeen. Meestal zijn twee leerkrachten bij de vergadering aanwezig. Andere belangstellenden zijn welkom.
Vragen aan de ouderraad kunt u stellen via het e-mailadres: ouderraad@daltonschooloegstgeest.nl 


Vrijwillige ouderbijdrage

De ouderraad beheert de vrijwillige ouderbijdrage. Deze gebruiken we onder meer voor de verzekering van de kinderen op school, gezellige activiteiten en aanvullende leermiddelen.
De ouderraad functioneert ook als klankbord voor de ouderleden van de Medezeggenschapsraad en de ouders van de school.

De ouderraad helpt met het organiseren van onder andere:
• feestelijkheden op school (bijv. Sinterklaasfeest, Kerstfeest, Paasfeest);
• ouderavonden;
• thema-avonden;
• allerlei activiteiten in het belang van de kinderen.

Wij verwachten dat de kosten hiervoor dit jaar €60,- per kind zullen bedragen. Daarom vragen wij u om een bijdrage van €50 per kind over te maken op onderstaand rekeningnummer:

NL65 INGB 0002 6268 71
Oudervereniging Daltonschool Oegstgeest
Graag naam van kind + groep vermelden
Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage!


De statuten van de vereniging kunt u inzien via de volgende link:
Statuten Oudervereniging Daltonschool Oegstgeest 

Het huishoudelijk reglement is te bekijken via de link: 
Huishoudelijk reglement Daltonschool Oegstgeest

Jaarvergadering

Aan het begin van elk schooljaar organiseert de ouderraad een jaarvergadering. Op deze vergadering legt de ouderraad verantwoording af over de werkzaamheden en de besteding van de gelden uit de vrijwillige ouderbijdrage.
Hieronder vindt u de begroting van dit schooljaar en de verantwoording van afgelopen jaar:
Begroting 2017-2018
Verantwoording 2016-2017


Jaarverslag van de Oudervereniging en Ouderraad van de
Openbare Daltonschool Oegstgeest.
Schooljaar 2016-2017.

De Ouderraad bestond het afgelopen schooljaar uit de volgende leden: Mariska Brandon, Simone van de Pas, Gerie Jonk, Jeanette Grootendorst, Gabie Devaney, Bibi Warmerdam en Hilmar Leujes. Vanuit het schoolteam werd de Ouderraad versterkt door Nicky Schönfeld en Angela Verburg. Het bestuur bestond uit John Yonce (voorzitter), Perry Notenboom (penningmeester), Huib Sandberg (secretaris) en Lize Adriaensens.
Bibi, Hilmar en Huib zijn het afgelopen jaar toegetreden tot de Ouderraad. Daarbij heeft Huib de verantwoordelijkheid op zich genomen van secretaris.
Wat de financiën van de Ouderstichting betreft kan de Ouderraad melden dat we er financieel goed voorstaan. Van alle ouders heeft ruim 80% de vrijwillige ouderbijdrage voldaan. Dit heeft geleid tot een totaal aan inkomsten voor de Ouderstichting van €8700,- .
Met de vrijwillige ouderbijdrage van EUR 50,- heeft het bestuur alles kunnen organiseren wat gepland was het afgelopen jaar. Hierdoor en door de aanpak van driemaal een herinnering te sturen naar de ouders gedurende het jaar, hoeft deze niet voor het komende jaar verhoogd te worden.
Na de installatie van het nieuwe bestuur in oktober en de installatie van nieuwe leden van de OR zijn de normale activiteiten van de OR in samenspraak met de school uitgevoerd. Hieronder bespreken we enkele van die activiteiten. Wel moet hier een noot bij worden gemaakt: Mariska Brandon heeft zich onmisbaar gemaakt in de afgelopen jaren in haar betrouwbaarheid en aanwezigheid bij (bijna alle) activiteiten. We zullen haar kennis en ervaring node missen.
In het afgelopen jaar hebben we gemerkt dat het moeilijk is om alle activiteiten te bemannen met leden van de Ouderraad en met hulpouders. Uiteindelijk konden gelukkig alle activiteiten doorgang vinden. Ook de inzet van alle leden van de Ouderraad bij alle activiteiten is een punt van zorg die het Bestuur heeft – het werk van de Ouderraad komt steeds vaker te rusten op een groep van 4 of 5 personen. Over de werkzaamheden van de OR zoals evaluaties van het draaiboek voor een activiteit en het vastleggen van wijzigingen in de draaiboeken leidt tot zorgen. Het nieuwe bestuur zal in het komende jaar bijzonder aandacht dienen te hebben voor commitment van de Ouderraad leden voor hun werk en zorgen voor opvolging van al die werkzaamheden in al zijn aspecten.

In het afgelopen jaar heeft de Ouderraad het zomerfeest georganiseerd (eens in de 2 jaar). Hierdoor werd het winter in de zomer en stond de school op zijn kop. Vooral dankzij de inspanningen van Gerie Jonk, Simone van der Pas en Gabie Devaney (en vele helpers, de onderwijzers en vele ouders die prijzen geschonken hebben, hapjes gemaakt hebben en spellen begeleid hebben) werd dit een groot succes. Ook wil de Ouderraad de Oegstgeester middenstand bedanken voor hun giften voor de loterij. De opbrengst van de loterij (Euro 714) is geschonken aan de Stichting van het Kind. Een organisatie die kinderen ondersteunt die vanwege omstandigheden niet langer thuis kunnen wonen.
Voor de Ouderraad zijn er in de nabije toekomst een aantal uitdagingen, doordat John afscheid moet nemen van de Ouderraad en er vervanging moet worden gevonden voor Perry als penningsmeester. Inmiddels is men al begonnen om nieuwe leden en een nieuw voorzitter te werven.

De Ouderraad wil afsluiten met een dankwoord richting alle ouders, klassenouders en teamleden die het afgelopen schooljaar geholpen hebben om het voor de kinderen een zo leuk en aangenaam jaar te maken.
Namens de Ouderraad,
Lize Adriaensens (voorzitter)
Perry Notenboom (penningmeester)
Huib Sandberg (secretaris)