Zorg en begeleiding

Ieder kind ontwikkelt zich op zijn eigen wijze en tempo. De intern begeleider volgt samen met de leerkracht de ontwikkeling van de kinderen. In de vorm van gesprekken en rapporten wordt u betrokken bij de ontwikkeling van uw kind.

Ontwikkeling

Het kan gebeuren dat de ontwikkeling van een kind anders verloopt en dat begeleiding nodig is.
Wij kijken allereerst naar de sociaal-emotionele ontwikkeling. Het welbevinden van een kind staat voorop. Als een kind zich niet veilig voelt op school, heeft dat invloed op allerlei ontwikkelingsgebieden.

Wij kijken daarnaast ook naar andere ontwikkelingsgebieden:
  • didactische ontwikkeling (dit is de ontwikkeling van spel, lezen, rekenen enz)
  • cognitieve ontwikkeling (dit is de ontwikkeling op verstandelijk gebied, bijv logisch redeneren)
  • spraak- en taalontwikkeling (dit is de ontwikkeling van spreken, taalbegrip, woordenschat enz.)
  • motorische ontwikkeling (dit is de ontwikkeling van de fijne en grove motoriek, hoe beweegt het kind)
  • werkhoudingsaspecten (hieronder vallen diverse aspecten, zoals motivatie, concentratie, doorzettingsvermogen, taakgerichtheid, zelfstandigheid e.d.)

Observeren, analyseren, handelen, evalueren

In de eerste plaats observeert de leerkracht de leerling in de klas. Daarnaast kunnen ouders de school informeren over bepaalde ontwikkelingen thuis. Twee keer per jaar worden cito-toetsen afgenomen. Kinderen die onvoldoende resultaten behalen en kinderen die zeer goede resultaten halen krijgen extra aandacht. Wij analyseren het toetsresultaat en de intern begeleider en de leerkracht bespreken deze met de ouders tijdens leerlingbesprekingen. 

Voor kinderen die extra aandacht nodig hebben stellen wij een handelingsplan op. Hierin worden alle specifieke interventies beschreven en doelen gesteld, 
zodat gepaste hulp geboden kan worden. 

De aanpassing bestaat uit aangepast onderwijsaanbod  in de weektaak (daltononderwijs). Begeleiding kan bestaan uit extra hulp in de groep of hulp in de vorm van remedial teaching buiten de groep. In een latere evaluatie bekijken we of de doelen zijn gehaald en of er nog langer hulp of begeleiding nodig is.

Wij betrekken ouders meteen. Zowel bij de organisatie van de hulp als in regelmatige gesprekken over de voortgang.

Preventief werken

Daltonschool Oegstgeest probeert eventuele problemen te voorkomen door preventief te werken. Zo worden de oudste kleuters in januari gescreend op fonologische vaardigheden (leesvoorwaarden) en waar nodig via een hulpprogramma op school en thuis voorbereid op het leren lezen in groep 3. Wij volgen het Protocol Leesproblemen en Dyslexie. Ouders kunnen in eerste instantie bij de leerkracht terecht met vragen betreffende dyslexie. Zo nodig wordt de intern begeleider ingeschakeld voor meer informatie en/of begeleiding van een onderzoekstraject.
Door de herfstsignalering in groep 3 sporen we in vroeg stadium problemen op en maken we een plan om deze te verhelpen.

Externe hulp

Het kan voorkomen dat er expertise van buitenaf nodig is om een goed beeld te vormen van de ontwikkelingsproblemen. Daltonschool Oegstgeest heeft goede relaties met Onderwijs Advies (OA) en het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Een van de psychologen kan desgevraagd aan een gesprek deelnemen. Onderwijs Advies kan ook ingeschakeld worden om extra onderzoek te doen naar de oorzaak van een probleem en advies geven hoe verder te handelen. PPO Leiden geeft de intern begeleider en de leerkracht hierbij hulp.

Als de school niet meer aan de onderwijsbehoefte van een kind kan voldoen, bijv. door een combinatie van beneden gemiddelde capaciteiten, werkhoudingsproblemen, gedragsproblemen en een grote didactische achterstand, dan kan verwezen worden naar een vorm van speciaal basisonderwijs. 

Voor vragen over de zorgstructuur kunt u terecht bij onze intern begeleiders Kimberley van den Berg en Dana Farber