Zorg en begeleiding

Ieder kind ontwikkelt zich op zijn eigen wijze en tempo. De intern begeleider volgt samen met de leerkracht de ontwikkeling van de kinderen. Ook samen met u, de ouder.

Ontwikkeling

Het kan gebeuren dat de ontwikkeling van een kind anders verloopt en dat begeleiding nodig is.
Wij kijken allereerst naar de sociaal-emotionele ontwikkeling. Als een kind zich niet veilig voelt op school, heeft dat invloed op allerlei gebieden.

Wij kijken daarnaast ook naar andere ontwikkelingsgebieden:
  • didactische ontwikkeling (dit is de ontwikkeling van spel, lezen, rekenen enz)
  • cognitieve ontwikkeling (dit is de ontwikkeling op verstandelijk gebied, bijv logisch redeneren)
  • spraak- en taalontwikkeling (dit is de ontwikkeling van spreken, taalbegrip, woordenschat enz.)
  • motorische ontwikkeling (dit is de ontwikkeling van de fijne en grove motoriek, hoe beweegt het kind)
  • werkhoudingsaspecten (hieronder vallen diverse aspecten, zoals motivatie, concentratie, doorzettingsvermogen, taakgerichtheid, zelfstandigheid e.d.)

Observeren, analyseren, handelen, evalueren

In de eerste plaats observeert de leerkracht de leerling in de klas. Daarnaast kunnen ouders de school informeren over bepaalde ontwikkelingen thuis. Een aantal keren per jaar worden cito-toetsen afgenomen. Kinderen die onvoldoende resultaten behalen en kinderen die zeer goede resultaten halen krijgen extra aandacht. Wij analyseren het toetsresultaat bespreken deze met de leerkracht tijdens leerlingbesprekingen. 

Voor kinderen die extra aandacht nodig hebben stellen wij een handelingsplan op. Hierin worden alle specifieke interventies beschreven en doelen gesteld. 

In een latere evaluatie bekijken we of de doelen zijn gehaald en of er nog langer hulp of begeleiding nodig is. De hulp bestaat uit specifieke taken in de weektaak (daltononderwijs). Begeleiding kan bestaan uit hulp door een remedial teacher buiten de groep. 

Wij betrekken ouders meteen. Zowel bij de organisatie van de hulp als in regelmatige gesprekken over de voortgang.

Preventief werken

Daltonschool Oegstgeest probeert eventuele problemen te voorkomen door preventief te werken. Zo worden de oudste kleuters in januari gescreend op fonologische vaardigheden (leesvoorwaarden) en zonodig via een hulpprogramma op school en thuis voorbereid op het leren lezen in groep 3. Wij volgen het Protocol Leesproblemen en Dyslexie. Door de herfstsignalering in groep 3 sporen we in vroeg stadium problemen op en verhelpen deze.

Externe hulp

Het kan voorkomen dat er expertise van buitenaf nodig is om een goed beeld te vormen van de ontwikkelingsproblemen. Daltonschool Oegstgeest heeft goede relaties met Onderwijs Advies. Een van hun psychologen kan desgevraagd aan een gesprek deelnemen. Onderwijs Advies kan ook ingeschakeld worden om extra onderzoek te doen naar de oorzaak van een probleem en advies geven hoe hierin verder te handelen. 
Als de school niet meer aan de onderwijsbehoefte van een kind kan voldoen, bijv. door een combinatie van beneden gemiddelde capaciteiten, werkhoudingproblemen, gedragsproblemen en een grote didactische achterstand, dan kan verwezen worden naar een andere vorm van onderwijs, bijv. speciaal basisonderwijs. Dit laatste komt op Daltonschool Oegstgeest weinig voor, omdat de begeleidingsmogelijkheden groot zijn.

Voor vragen over de zorgstructuur kunt u terecht bij Jacqueline Lepelaar, intern begeleider.