Medezeggenschapsraad

De MR praat met de directie over alle zaken die in het dagelijks werk een rol spelen, zoals de jaarlijkse begroting van de school en bijvoorbeeld de invoering van nieuwe leersystemen. De MR kan zelf ook onderwerpen aandragen die zij met de directie wil bespreken.

Het medezeggenschapsreglement kunt u opvragen bij de secretaris van de medezeggenschapsraad of bij de directie van de school. Ook het huishoudelijk reglement is beschikbaar. De vergaderingen van de medezeggenschapsraad zijn in beginsel openbaar. De notulen zijn op te vragen via mr@daltonschooloegstgeest.nl

Leden van de MR in schooljaar 2023/2024

De Medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit 4 ouders en 4 leerkrachten die elke twee tot drie jaar worden gekozen wanneer de termijn van een zittend lid ten einde is gekomen. De directeur is adviserend lid. De MR vergadert zo’n 6-8 keer per jaar. Twee leden uit de MR hebben zitting in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van het Openbaar Onderwijs Oegstgeest. Oudergeleding: Ceciel van de Venne (voorzitter), Ivo Lette (afgevaardigde naar GMR, penningmeester), Mariam Alloul-Ramdhani en Wytske Wijnnobel.

Personeelsgeleding: Kimberley van den Berg (vice-voorzitter), Esmee van Marwijk (notulist, contactpersoon PMR) en Rini van Kampenhout.

Adviserend lid: Annette ter Haar

Jaarverslag schooljaar 2020-2021

Notulen MR jaarvergadering 20-21