Medezeggenschapsraad

De MR praat met de directie over alle zaken die in het dagelijks werk een rol spelen, zoals de jaarlijkse begroting van de school en bijvoorbeeld de invoering van nieuwe leersystemen. De MR kan zelf ook onderwerpen aandragen die zij met de directie wil bespreken.

Vlnr achter: Meester Rob (groep 7), Frank Goedhart, voorste rij: Juf Rini (RT), Liza Walraven, Juf Esmee (groep 8) en Wytske Wijnnobel (voorzitter)

Het medezeggenschapsreglement kunt u opvragen bij de secretaris van de medezeggenschapsraad of bij de directie van de school. Ook het huishoudelijk reglement is beschikbaar. De vergaderingen van de medezeggenschapsraad zijn in beginsel openbaar. De notulen zijn op te vragen via MR@daltonschooloegstgeest.nl

Leden van de MR in schooljaar 2023/2024

De Medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit 3 ouders en 3 leerkrachten die elke twee tot drie jaar worden gekozen wanneer de termijn van een zittend lid ten einde is gekomen. De directeur is adviserend lid. De MR vergadert zo’n 6-8 keer per jaar. Twee leden uit de MR hebben zitting in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van het Openbaar Onderwijs Oegstgeest. 

Mocht je contact willen opnemen met de MR dan kan dit uiteraard via het e-mailadres MR@daltonschooloegstgeest.nl, maar de MR leden zijn ook vaak op school te vinden. Frank is maandagochtend en maandagmiddag rondom het schoolplein aanwezig. Liza is vaak in de moestuin en Wytske is vaak op woensdagmiddag rondom het schoolplein aanwezig.

Oudergeleding: Wytske  Wijnnobel (voorzitter, penningmeester), Frank Goedhart en Liza Walraven. Ex-MR lid Ivo Lette zet zijn taken voort als afgevaardigde GMR.

Personeelsgeleding: Rob Seldenrijk (notulist), Esmee van Marwijk (afgevaardigde GMR, contactpersoon PMR) en Rini van Kampenhout.

Adviserend lid: Annette ter Haar

Jaarverslag schooljaar 2022-2023

Notulen MR jaarvergadering 22-23