Ouderraad

De Ouderraad van Daltonschool Oegstgeest helpt de school en de leerkrachten bij het organiseren van activiteiten op school

De Ouderraad bestaat uit een groep enthousiaste en betrokken ouders die het belangrijk vind dat de kinderen een onvergetelijke tijd hebben op de Daltonschool. Zo organiseert de Ouderraad bijvoorbeeld de hutspotmaaltijd, verschillende kerstactiviteiten, twee keer per jaar een boekenmarkt, in het voorjaar het paasontbijt en het 2-jaarlijks schoolreisje en zomerfeest. 

Wil je ook meer betrokken zijn bij de school? Geef je op via ouderraad@daltonschooloegstgeest.nl.

De Ouderraad komt zo’n 6 à 7 keer per jaar 's avonds bijeen. Vanuit het team zijn er meestal twee leerkrachten bij de vergadering aanwezig. (Joyce Pelder en Maaike de Bruyn). Andere belangstellenden zijn altijd welkom. Vragen aan de Ouderraad kunnen gericht worden aan ouderraad@daltonschooloegstgeest.nl  

Vrijwillige ouderbijdrage

De Ouderraad beheert de vrijwillige ouderbijdrage. Deze gebruiken we onder meer voor gezellige activiteiten en aanvullende leermiddelen. De Ouderraad is ook klankbord voor de ouderleden van de Medezeggenschapsraad. De ouderraad helpt met het organiseren van onder andere:

  • feestelijkheden op school (bijv. Sinterklaasfeest, Kerstfeest, Paasfeest);
  • ouderavonden;
  • thema-avonden;
  • allerlei activiteiten in het belang van de kinderen.

Wij verwachten dat de kosten hiervoor dit schooljaar weer €50,- per kind zullen bedragen. Daarom vragen wij je om een bijdrage van €50 per kind over te maken op onderstaand rekeningnummer:
NL65 INGB 0002 6268 71
Oudervereniging Daltonschool Oegstgeest
Graag naam van kind + groep vermelden

Alvast hartelijk dank voor je bijdrage!

De Statuten van de Oudervereniging kunnen via de volgende link ingezien worden: Statuten Oudervereniging Daltonschool Oegstgeest. Het Huishoudelijk Reglement is te bekijken via de link: Huishoudelijk reglement Daltonschool Oegstgeest

Jaarvergadering (Algemene Leden Vergadering)

Elk nieuw schooljaar organiseert de Ouderraad de jaarvergadering. Alle ouders zijn van harte welkom. Tijdens deze vergadering legt de Ouderraad verantwoording af over de werkzaamheden en de besteding van de gelden uit de vrijwillige ouderbijdrage. 

Agenda, Jaarverslag en Notulen 2021-2022, begroting 2022-2023

ALV documenten 6 oktober 2022

Wij hopen velen van jullie op 6 oktober te mogen begroeten.

Met vriendelijke groet,

De Ouderraad